Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego działającego pod domeną: obrys.net

Właścicielem: (administratorem sklepu jest firma)

Anna Skupińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7822362170, REGON 380436970  Z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 24/45 61-148

zwana dalej jako „Właściciel”, „Administrator” lub „Sprzedający”.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego obrys.net (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego obrys.net (zwany dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”), w tym w szczególności dotyczące składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym obrys.net, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep Internetowy obrys.net prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Klientem” lub Przedsiębiorca.
 4. Konsumentem jest osoba fizyczna, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego obrys.net, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 7. a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari;
 8. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu.
 9. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego obrys.net zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego obrys.net do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 11. Regulamin Sklepu udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem obrys.net
 12. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego formularza, zarówno podczas rejestracji, a ponadto każdorazowo podczas składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego złożenia zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 13. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu, należy składać w formie listownej lub poprzez wysyłkę wiadomości e-mail Właścicielowi Sklepu Anna Skupińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7822362170, REGON 380436970 Z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 24/45 61-148; biuro@obrys.net. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz gwarancji jakości można składać w trybie wskazanym w § 8 niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 REJESTRACJA

 1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego obrys.net nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego obrys.net możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych prawidłowych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym obrys.net (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu oraz potwierdzić fakt tego zapoznania i akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym właściwego checkboxa, a ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym obrys.net, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym obrys.net każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 3 OFERTA SKLEPU I CENY

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego obrys.net podane są na stronach Sklepu i w szczególności zawierają opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym obrys.net, które traktowane jest jako złożenie oferty kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie oraz poprzez potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji przez Sklep na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego obrys.net wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany zostanie Klientowi w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta., a następnie ostatecznie potwierdzony po złożeniu zamówienia w wysyłanym w formie wiadomości e-mail przez Administratora Sklepu potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany, że jest to „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym obrys.net dotyczą tylko oferty asortymentu Sklepu i są ważne tylko w sprzedaży internetowej.
 5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, usuwania produktów z asortymentu Sklepu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym obrys.net nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Wszelkie oferowane w Sklepie Internetowym obrys.net produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych.

 

§ 4 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego obrys.net przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Klient składa zamówienie za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie Sklepu. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
 4. a) zalogować się do Sklepu Internetowego obrys.net lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 5. b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 6. d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
 7. e) zapoznać się z treścią obowiązującego w chwili składania zamówienia Regulaminu i zaakceptować go poprzez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym właściwego checkboxa – akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego złożenia zamówienia;
 8. f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);
 9. g) opłacić zamówienie.
 10. Złożenie zamówienia według procedury opisanej w ust. 3 powyżej traktowane jest jako złożenie przez Klienta oferty kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego podsumowaniem. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta – jest ona jedynie informacją, że Sprzedający zamówienie otrzymał.
 12. Następnie Sprzedający weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 13. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedający wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 14. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedający w terminie 7 dni zwróci Klientowi kwotę, jaką Klient uiścił składając zamówienie. Zwrot zrealizowany zostanie na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta. Wówczas umowę sprzedaży uznaj się za niezawartą.
 15. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w porozumieniu z Klientem, w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do sposobu wypełnienia przez Klienta formularza.
 17. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 18. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 19. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie dokonania płatności z konta bankowego, jeżeli Klient chce otrzymać na zakupiony towar fakturę VAT zobowiązany jest zgłosić to.
 20. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu produktów w Sklepie, wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej jako „ustawa o VAT”).
 21. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej, jednak nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 22. Przesyłanie faktur odbywać się będzie w formie elektronicznej, w formacie pliku PDF drogą elektroniczną z adresu mailowego Sklepu biuro@obrys.net na adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji bądź przy składaniu zamówienia.
 23. Strony postanawiają, iż dochowają należytej staranności oraz podejmą wszelkie niezbędne działania, aby przesyłane w formie elektronicznej faktury cechowała autentyczność pochodzenia i integralność treści, zgodnie z wymogami określonymi w art. 106m ustawy o VAT.
 24. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 25. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 26. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpływu do Sklepu.

 

§ 5 MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po przyjęciu przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, Klient może zmodyfikować lub odstąpić (niezależnie od wypadków przyznających uprawnienie do odstąpienia przewidzianych w treści Regulaminu lub w przepisach prawa) od złożonego zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany.
 2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży), nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.
 4. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z Właścicielem Sklepu – Anna Skupińska, tel. 513207023; adres e-mail: biuro@obrys.net i podając numer zamówienia, jak również zakres i rodzaj zmian, jakie Klient chce wprowadzić.
 5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 6 PŁATNOŚĆ
1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b) Płatności online
c) Płatność kartą płatniczą. (Visa; Visa Electron; MasterCard; MasterCard Electronic; Maestro)

2.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Dokonując wpłaty na rachunek bankowy operatora płatności, Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez tego operatora.

Poprawne wykonanie płatności jest jednym z warunków przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji zamówienia.

§ 7 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I WARUNKI DOSTAWY

 1. Klient zostanie poinformowany przez Właściciela Sklepu o terminie realizacji zamówienia w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
  wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany zuwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terenie Polski dostawa obywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w zamówieniu adres.
 3. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Właściciela Sklepu.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 

§ 8 REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Reklamacje zakupionego towaru należy zgłosić:
 3. a) w formie pisemnej poprzez wysłanie reklamacji na adres Sprzedającego, Anna Skupińska, os. Piastowskie 24/45 61-148 Poznań, albo
 4. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłając wiadomość e-mail na adres: biuro@obrys.net;
 5. W reklamacji każdorazowo należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Klienta, dane zakupionego towaru, opisać na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie.
 6. Koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar pokrywa Sprzedający. Klient odpowiada za właściwe zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie.
 7. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.
 8. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 9. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.
 10. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile strony nie ustalą odmiennie.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Pismo powinno zawierać dane nadawcy, dane adresata oraz informacje o zamiarze odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wskazane byłoby ponadto określnie umowy, od której Klient odstępuje.
 3. Klient wysyłając jednoznaczne oświadczenie odstąpienia od umowy drogą pocztową lub elektroniczną dostanie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  2) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3) Zwracane produkty należy odesłać na adres Anna Skupińska, ul. Damrota 41/4 50-306 Wrocław, z dopiskiem ZWROT niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  4) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  5) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6) W przypadku braku określenia przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Klienta środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek, z którego otrzymał wpłatę.§ 10 DANE OSOBOWE
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym obrys.net oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego, tj. Anna Skupińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7822362170, REGON 380436970 Z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 24/45 61-148 numet tel. 513207023, który jest administratorem tych danych.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez administratora, zostały uregulowane w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych właściwych aktów prawnych.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego obrys.net były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem spraw, w których Klient jest jednocześnie Konsumentem, wówczas spory. będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Regulamin może podlegać okresowo zmianom. Za wiążącą należy uznawać tę wersję Regulaminu, która obowiązuje w chwili składania zamówienia przez Klienta. Klient składając zamówienie każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone i przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
 6. Regulamin wchodzi w życie w chwili ogłoszenia go na stronie obrys.net